Ἐπιγραφὴ τοῦ Ἀσκληπιείου

Σὲ ἐξόρμησή μας στὴν Ἀρκαδία ἐπισκεφθήκαμε τὸ Ἀσκληπιεῖο τῆς Γόρτυνος, στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Λουσίου, κοντὰ στὸ χωριὸ Ἀτσίχολος (ἢ Ἀτσίχωλος). Ὁ λόγος τῆς ἐπισκέψεώς μας ἦταν ἡ ἐκ νέου αὐτοψία ἐπιγραφῆς ποὺ βρίσκεται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὸν χῶρο τοῦ Ἀσκληπιείου. Στὴν οἰκοδόμηση τῆς ἐκκλησίας χρησιμοποιήθηκε ἄφθονο ἀρχαῖο ὑλικό.

1. Γιὰ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα, βλ. N. K. Μουτσόπουλο, Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Γόρτυνας, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Ἀρχιτεκτόνων, τόμ. ΙΔ´ (1997) 59-93.

2. Μνεῖες τῆς ἐπιγραφῆς στὰ Chronique de Fouilles τοῦ BCH 64-65 (1940-1) 284-285 (R. Martin et H. Metzger), καὶ 66-67 (1942-3) 335. Γιὰ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Γαλλικῆς Σχολῆς στὴν ἀρχαία Γόρτυνα βλ. ὅσα συνοπτικὰ σημειώνει ὁ G. Daux στὸν πρόλογό του στὸ βιβλίο τοῦ R. Ginouvès, L’établissement thermal de Gortys d’Arcadie, Etudes péloponnésiennes II, Paris 1959, σ. V-IX.

3. Βλ. N. K. Μουτσόπουλο, ὅ.π. (σημ. 1), σ. 74, εἰκ. 4.

4. Πρβλ. Milena Melfi, I Santuari di Asclepio in Grecia. I, Studia Archaeologica 157 (2007) 212-227.

Τὴν ἐπιγραφὴ εἴχαμε ἐντοπίσει παλαιότερα, δὲν εἶχε ὅμως καταστεῖ δυνατὸν νὰ τὴν ἀντιγράψουμε πλήρως, διότι τὸ φῶς στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἐκκλησίας εἶναι ἀμυδρό. Πιθανῶς γιὰ τὸν ἴδιο λόγο οἱ Γάλλοι ἀνασκαφεῖς τοῦ χώρου πρὸ 70 καὶ πλέον ἐτῶν, ἐνῶ τὴν μνημόνευαν στὶς ἀρχαιολογικὲς ἐκθέσεις, δὲν ἐξέδωσαν τὸ κείμενο.2 Σημείωσαν ὅμως, τὸ 1940-41, ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ παρεῖχε τὴν μόνη τότε ἀσφαλὴ τοπογραφικὴ ἔνδειξη γιὰ τὴν ταύτιση τοῦ Ἀσκληπιείου.

Εἶναι ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ τὴν Ὑγεία. Ἔχει χαραχθεῖ στὸ ἀνώτερο μέρος εὐμεγέθους κυκλικῆς βάσεως, ἡ ὁποία σώζεται ἀκέραιη πλὴν μικροῦ τμήματος τῆς ἐνεπίγραφης ὄψεως, ποὺ ἔχει θραυσθεῖ.
Φαίνεται ὅτι κατὰ καιροὺς οἱ πιστοὶ ἐκάλυπταν τὴν βάση μὲ τραπεζομάντηλο, ὥστε ἡ ἐπιγραφὴ ἔμενε ἀφανής. Σὲ φωτογραφία τοῦ λίθου δημοσιευμένη ἀπὸ τὸν Ν. Μουτσόπουλο τὸ 1997 εἰκονίζεται ἡ βάση καλυμμένη μὲ τραπεζομάντηλο3.

Ἡ ἐπιγραφή, ἀπ᾽ὅσο γνωρίζουμε, δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ πλήρως. Θὰ τὴν δημοσιεύσουμε στὸ περιοδικὸ Γραμματεῖον.

ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ – ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Πρόσφατα σχόλια