Γενεαλογικά δένδρα

Γενεαλογικό δένδρο. Βλ. άρθρο…

Ο γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου ανακατασκευάσθηκε με την τελική διαμόρφωση εικοσιεπτά (27) ριζικών γενεαλογικών δένδρων των απανταχού Ατσιχωλιτών και Ατσιχωλιτισσών, αντιστοιχουμένων στα συναντώμενα στον Ατσίχωλο επώνυμα, από τις αρχές του 19ου αιώνα. Συμπληρώνονται με δέκα (10) τον αριθμό επώνυμα αντιστοιχούμενα σε γενεαλογικούς κλάδους μή Ατσιχωλιτών που ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών και εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Περιλαμβάνουν οικογένειες, στο χωριό και αλλού, με αναφερόμενους απογόνους έως σήμερα. Επιλέξεε από τη γραμμή επιλογών Γενεαλογικά δένδρα και εν συνεχεία το δένδρο ή κλάδο που σας ενδιαφέρει.

Έχουν καταγραφεί περίπου εκατόν πενήντα (150) οικογενειακοί κλάδοι, επτακόσιες (700) οικογένειες ή και ζεύγη και υπέρ τις δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) άτομα. Η καταγραφή συνεχίζεται· αναζητούνται Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες όπου γής…

Η αναδιαμόρφωση αυτή υπήρξε αναγκαία, καθώς περιήλθε πρόσφατα εις χείρας μας αντίγραφο του Μητρώου αρρένων της Κοινότητος, με καταγραφές από το 1840 έως και το 1950. Το μητρώο είναι στη διάθεσή σας, αν επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Αναζητήσεις και εν συνεχεία Μητρώο αρρένων. Η μελέτη του μας ανάγκασε να προβούμε, όχι μόνο σε προσθήκες και διορθώσεις (ονοματεπωνύμων, έτους γέννησης κτλ.), αλλά και στο συμπέρασμα ότι τα καταγεγραμμένα επώνυμα ήταν δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε ριζικά γενεαλογικά δένδρα, επειδή θα ήταν δυνατόν να αναζητηθούν οι κοινές ρίζες οικογενειακών κλάδων και οικογενειών με το ίδιο επώνυμο. Έχουμε, ωστόσο, φροντίσει να διακρίνονται οι ιδιαίτεροι ή και μη συγγενικοί (;) οικογενειακοί κλάδοι κάθε ριζικού γενεαλογικού δένδρου. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία τωνν αρρένω ατόμων (πατρώνυμο, έτος γέννησης κτλ.) έως το 1950 είναι κατά το πλείστον ακριβή, αφού βασίσθηκαν στις καταγραφές του Μητρώου Αρρένων. Το έτος γέννησης των γυνακών, απαραίτητο για τη λειτουργία της εφαρμογής, έχει εισαχθεί κατά προσέγγιση γενεάς. Γι’ αυτό ζητούμε την κατανόησή σας· και τη βοήθειά σας να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις.

Πρόσφατα σχόλια