Επισκέψεις 178
ΔΕΝΔΡΟ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ...

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

Αναστάσιος Γ. Παναγόπουλος (1869) + Αντωνία Ζέρβα. Το δένδρο Ζέρβα, βλ. Λοιποί, δεν άφησε άρρενες απογόνους, το επώνυμο ωστόσο παρέμεινε ως προσωνύμιο του υπ΄ όψιν εξ αγχιστείας συγγενούς δένδρου Παναγοπούλου.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα τριών γενεών ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, ‛‛Ζέρβα’’ (1840)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Παναγόπουλος Αναστάσιος
‛‛Ζέρβας’’

+Ζέρβα Αντωνία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.