Επισκέψεις 159
ΔΕΝΔΡΟ: Λοιπά δένδρα και κλάδοι...

ΛΟΙΠΑ ΔΕΝΔΡΑ και ΚΛΑΔΟΙ

Οι γενεαλογικές καταγραφές μας στηρίζονται πρωτίστως στο Μητρώο αρρένων της Κοινότητος (1840 - 1850) και στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865, υπάρχουν όμως αντιστοίχως εγγεγραμμένοι κάτω από συγκυριακές συνθήκες.

Δεν αναφερόμαστε εδώ σε εκείνους, οποίοι, αφού ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών, εγκαταστάθηκαν στο χωριό και δημιούργησαν ιδιαίτερους οικογενειακούς κλάδους, εντασσόμενοι κανονικά στους γενεαλογικούς κλάδους των γυναικών συζύγων τους, βλ. Εισαγωγή, κάτω δεξιά, Κλάδοι εξ Αγχιστείας.

Εδώ, πρόκειται μέν περί μή Ατσιχωλιτών, οι οποίοι είτε ενυμφεύθησαν πράγματι θυγατέρες Ατσιχωλιτών και εγκαταστάθηκαν στο χωριό μένοντες άτεκνοι, ή αργότερα μετοίκησαν, είτε βρέθηκαν στο χωριό υπό άλλες συνθήκες. Οι εγγραφές αυτές, κυρίως του Μητρώου αρρένων, ομαδοποιημένες με επικεφαλής την πρώτη χρονολογικά εγγραφή, προφανώς του πατέρα ή του παππού των επομένων, εμφανίζονται στην απέναντι στήλη. Η πρώτη, ωστόσο, αφορά μια αποκλειστικά ατσιχωλίτικη περίπτωση, βλ. κατωτέρω Ζέρβας.

Ζέρβας

ΖΕΡΒΑΣ ... (1820). Το ατσιχωλίτικο γενεαλογικό δένδρο Ζέρβα δεν άφησε άρρενες απογόνους, το επώνυμο ωστόσο παρέμεινε ως προσωνύμιο του Αναστασίου Γ. Παναγοπούλου (1869), βλ. δένδρο, ο οποίος ενυμφεύθη την Αντωνία Ζέρβα, την μία από τις δύο γνωστές θήλεις γόνους του εν λόγω δένδρου. Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένοι:
- Ζέρβας Γεώργιος του Πανάγου, ετών 43, γεωργός,
- Ζέρβας Πανάγος του Γεωργίου, ετών 40, γεωργός.
Δεν γνωρίζουμε την μεταξύ τους σχέση και ποίος από τους δύο άφησε τις θήλεις γόνους, εικάζουμε ότι πρόκειται περί του Πανάγου, ως έχουσες υιούς με όνομα Παναγιώτης. Την δεύτερη, της οποίας αγνοούμε το όνομα, ενυμφεύθη ο Νικόλαος Π. Παπανικολάου, βλ. δένδρο.

Τόμπρος, ‛‛Αλέξης’’

ΤΟΜΠΡΟΣ Αθανάσιος (1870), ‛‛Αλέξης’’. Καταγόμενος εξ Ελληνικού, ενυμφεύθη την Παρασκευή ..., εξ Ελληνικού, και απέκτησε υιό, τον Αναστάσιο Τόμπρο (1903), και θυγατέρα, την Παναγούλα, γεννηθείσα το 1907 (;), σύζυγο του Βασιλείου Μ. Μεργούπη, βλ. κλάδο ‛‛Γερομιχάλη’’. Ο Αναστάσιο Τόμπρο (1903) απέκτησε δύο κόρες.

Αναστάσιος Τόμπρος (1840;). Πατέρας του προαναφερομένου ΤΟΜΠΡΟΥ Αθανασίου(1870), καταγόμενος εξ Ελληνικού, αδελφός της Βασιλικής Τόμπρου, συζύγου του Ιωάννη Απ. Λαμπρόπουλου (1855), βλ. κλάδο. Δεν εξακριβώσαμε, αν και ποιά θυγατέρα Ατσιχωλίτη ενυμφεύθη ο Αναστάσιος Τόμπρος (1840;), εγκαταστάθηκε ωστόσο στο χωριό και απέκτησε υιό, τον προαναφερόμενο Αθανάσιο, εγγεγραμμένον στο Μητρώο αρρένων της Κοινότητος.

Δένδρο

ΖΕΡΒΑ ... (1820)*

* Δένδρο που εξέλιπε, επειδή δεν άφησε άρρενες απογόνους, βλ. θέμα στην απέναντι στήλη.

Κλάδοι εξ Αγχιστείας*

ΘΑΝΗ Ιωάννη (1835)

ΚΟΥΣΤΕΝΗ Αποστόλου (1889)

ΜΙΚΟΥ Αποστόλου (1870)

ΜΠΡΙΚΟΛΙΑ Αθανασίου (1886)

ΤΟΜΠΡΟΥ Αθανασίου (1870)**

ΤΣΙΜΠΟΚΑ Παναγιώτη (1887)

* Σύνδεση με κλάδους των γυναικών συζύγων, βλ. εκεί λεπτομέρειες.
** Βλ. θέμα στην απέναντι σελίδα.

Σημείωση

Σημειώνουμε εδώ ότι στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοικοι Ατσιχώλου και οι εξής:
- ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Μηχάλη. ετών 38, χαλκεύς,
- ΜΠΙΛΙΟΣ Τριαντάφυλλος του Ιωάννη, ετών 40, γεωργός,
- ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη, ετών 45, χαλκεύς
Δεν διαθέτουμε άλλα στοιχεία περί αυτών. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.