ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Πρόσωπα

Οι αδελφοί Παναγιώτης, επονομαζόμενος Νιάνιαρης, και Χρήστος ή Αθανάσιος Μπερτζελέτοι του Αναστασίου υπήρξαν εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906). Ο Παναγιώτης Μπερτζελέτος, γεννηθείς το 1882, επονομαζόμενος ‛‛Νιάνιαρης’’, θεωρείται ότι υπήρξε πρώτος Πρόεδρος της Αδελφότητος, λέγεται ωστόσο ότι πιθανόν πρώτος Πρόεδρος ανέλαβε ο αδελφός του Χρήστος ή Αθανάσιος Μπερτζελέτος. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κόρη του Παναγιώτη Μπερτζελέτου ‛‛Νιάνιαρη’’, μετά του συζύγου της το επώνυμο Τζάκος, έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Ο γενεαλογικός κλάδος του ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγώτη (1800) είναι η καταγραφή μας με την δεύτερη παλαιότερη χρονολογία.

Δένδρο

Το διάγραμμα των τριών, πρώτων, γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, ώστε να διαφαίνεται η αρχική συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Με τη συνεργασία σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδοι*

Διάγραμμα τριών γενεών ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Νιάνιαρη’’ (1790)

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Δημητρίου, Θεοδώρου, Γεωργίου (1795)

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Ιωάννη, ‛‛Γαλάνη’’ (1825)

* Πιθανολογείται σχέση αδελφών, ως εχόντων πρωτοτόκους υιούς με το ίδιο όνομα, μεταξύ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Νιάνιαρη’’ (1790) και ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Δημητρίου (1795). Και για τον ίδιο λόγο, μεταξύ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Ιωάννη (1825) και Θεοδώρου Μπερτζελέτου (1844), υιού του Δημητρίου. Βλ. διάγραμμα τριών γενεών.

Kλάδοι εξ Αγχιστείας*

ΤΣΙΜΠΟΚΑ Παναγιώτη (1887)

ΘΕΟΧΑΡΗ Χαράλαμπου (1920)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Μπερτζελέτος Αθανάσιος
‛‛Νιάνιαρης’’

+... ...

Μπερτζελέτος Ιωάννης
‛‛Γαλάνης’’

+Σκουρλά Αγγελική

Μπερτζελέτος Παναγιώτης
‛‛Νιάνιαρης’’

+... ...

ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ Παναγιώτης
‛‛Τσιμπόκας’’

+Μπερτζελέτου Παναγιώτα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.