ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Αργύριος Δ. Δρακόπουλος

«Ατσίχολος 24 Οκτωβρίου 1922. Η σύντομος ανασκόπησις της στρατιωτικής μου ζωής γράφεται εκ του προχείρου ημερολογίου που εβαστούσα απ΄ αρχής της κατατάξεώς μου εις τον Ελληνικόν στρατόν μέχρι και της Μικρασιατικής καταστροφής. Την ζωήν μας εν των έαρι του βίου εσπεύσαμεν να προσφέρωμεν δια την πατρίδα. Και προσφέραμε ταύτην εν συναισθήσει ότι εγκαταλείψαμεν σύζυγον, τέκνα, μητέρας, αδελφάς, συγγενείς και φίλους... Προς τούτο και εγώ συναθροίσας τας κατά τας εκστρατείας αφηγήσεις μου, τόσων ηρωικών κατορθωμάτων και υπηρεσιών προς την πατρίδα μητέρα Ελλάδα, πεποιθώς ότι πας αναγνώστης του παρόντος, είτε οικιακός είτε ξένος, θέλει δόση μεγίστην προσοχήν, χάριν της αγνότητος του σκοπού μου, υπερ του οποίου ετόλμησα να προβώ εις την σύνταξην και όπερ θέλει παραμείνει εις το οικογενειακόν μου Αρχείον προς ανάμνησίν». Βλ και ομώνυμο Αρχείο στον ιστόστοπο του Συλλόγου...και οικογενειακό κλάδο...

Πρόσωπα

Κωνσταντίνα Παπαθεοδώρου, σύζ. Διονυσίου Δρακόπουλου, ‛‛Διονύσαινα’’. Με δύο από τα τέσσερα αγόρια της, Δημήτρη και Άγγελο.

Μαγδαληνή Γ. Δρακοπούλου, σύζυγος Τσουτσάνη Νικολάου ‛‛Τσουτσανονικολάκη’’. Με τις αδελφές της, Ασπασία, Γιαννούλα και Όλγα, έδωσαν κυριολεκτικά ζωή στο χωριό, χωρίς να ξεχνάμε την ανύπανδρη αδελφή τους, την ευγενική Βαρβάρα, κόρες του Γεωργίου Δρακόπουλου (γεννηθέντος περίπου το 1830).

Νικόλαος Θ. Δρακόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1957 - 1960, 1982 - 1989) και επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ.

Σημειώσεις

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγρεγραμμένος και ο Δρακόπουλος Πανάγος του Θεοδώρου, ετών 33, γεωργός. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία περί αυτού. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Δένδρο

Το διάγραμμα των τριών, πρώτων, γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, ώστε να διαφαίνεται η αρχική συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Με τη συνεργασία σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδοι*

Διάγραμμα τριών γενεών ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου, Δημητρίου, Αργυρίου, ‛‛Κατσή’’ (1820)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, Νικολάου, ‛‛Κορδάτου’’ (1825)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τριαντ., Κων., Βασιλείου, ‛‛Παντία’’ (1825)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κυριάκου, Χρήστου, Σπύρου (1830)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, Αργυρίου, ‛‛Καλόγερου’’ (1830)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1835)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελή, ‛‛Πούλου’’ (1840)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Σμιρίλου’’ (1840)

* Πιθανολείται σχέση αδελφών, αφ΄ ενός μεταξύ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου (1820) και ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1825), και αφ΄ ετέρου μεταξύ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου (1830) και ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου (1835), ως συνομιλήκων και εχόντων πρωτότοκον υιό με το ίδιο όνομα, αντιστοίχως. Βλ. διάγραμμα τριών γενεών.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Δρακόπουλος Άγγελος
‛‛Ανάπηρος’’

+Γεωργαντά Τούλα

Δρακόπουλος Αθανάσιος
‛‛Γουναράς’’

+... Παρασκευή

Δρακόπουλος Αθανάσιος
‛‛Κορονιός’’

+Κρανιδιώτη Νιόβη

Δρακόπουλος Αργύριος
‛‛Κατσής’’

+Τσουτσάνη Βασιλική

Δρακόπουλος Αργύριος
‛‛Καλόγερος’’

+Κόκκορη Ελένη

Δρακόπουλος Βασίλειος
‛‛Παντίας’’

+Τσουτσάνη Μαρίτσα

Δρακόπουλος Δημήτριος
‛‛Γύφτος’’

+Τσουτσάνη Μαρίνη

Δρακόπουλος Θεόδωρος
‛‛Πούλος’’

+Καλογεροπούλου Σταυρούλα

Δρακόπουλος Νικόλαος
‛‛Κορδάτος’’

+... ...

Δρακόπουλος Νικόλαος
‛‛Σπαρίδης’’

+... Ελευθερία

Δρακόπουλος Παναγιώτης
‛‛Σμιρίλος’’

+Σκουρλά Βελιώτα

Δρακόπουλος Χρήστος
‛‛Φιφτιτού’’

+... Παναγούλα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.