ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)

Κατάλογος κλάδου