ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΑΤΣΙΧΩΛΙΤΩΝ
Από τον 18ο αιώνα έως σήμερα - Γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Εισαγωγή

Ο γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών ανανεώνεται και συμπληρώνεται. Περιλαμβάνει εικοσιέξι (26) βασικά γενεαλογικά δένδρα, αντιστοιχούμενα στα συναντώμενα στον Ατσίχωλο επώνυμα, από τα τέλη 18ου αιώνα, καθώς και δέκα (10) τον αριθμό επώνυμα αντιστοιχούμενα σε γενεαλογικούς κλάδους μή Ατσιχωλιτών που ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών και εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Έχουν καταγραφεί εξήντα (60) οικογενειακοί κλάδοι, επτακόσιες (700) οικογένειες και περίπου δύο χιλιάδες (2.000) άτομα. Η καταγραφή συνεχίζεται. Αναζητούνται Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες όπου γής…

Ύπανδρη θυγατέρα, μετά του συζύγου και των τέκνων της, εντάσσεται και αναζητείται στο οικογενειακό δένδρο και κλάδο του συζύγου της, εφ΄ όσον πρόκειται περί Ατσιχωλίτη. Εντάσσονται σε ιδιαίτερο οικογενειακό κλάδο ύπανδρες θυγατέρες με μη Ατσιχωλίτες, εφ΄ όσον διαθέτουμε ικανά στοιχεία προς τούτο.

Πηγές και ευχαριστίες

Η καταγραφή, πέραν των μαρτυριών υπερηλίκων συμπατριωτών μας και άλλων πηγών, στηρίζεται στο Μητρώο Αρρένων της Κοινότητος, με εγγραφές από το 1840 έως και το 1950, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της Διαχείρισης, καθώς και σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Γόρτυνος του 19ου αιώνα (1865).

Ευχαριστούμε τον Ταμία του Συλλόγου κ. Γιάννη Γιαννακόπουλο, Ατσιχωλίτη εξ αγχιστείας, του οποίου οι πολύχρονες έρευνες και τα οικογενειακά διαγράμματα υπήρξαν η αφετηρία. Καθώς και τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητος κ. Γιάννη Ν. Λάλο, για τις πολύτιμες «ληξιαρχικές» πληροφορίες του.

Αναμιμνησκόμαστε, τέλος, την πρόσφατα εκλιπούσα Φωτεινή Χρ. Μεργούπη, το γένος Δρακοπούλου, στην αγέραστη μνήμη της οποίας κάθε φορά καταφεύγαμε, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να αντλήσουμε στοιχεία για πρόσωπα και οικογενειακά «παρασκήνια» κοντά ενός αιώνα ζωής και όσα της παρέδωσαν οι προγενέστεροι.

Παράκληση

Πολλά από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα είναι ελλιπή ή κατά προσέγγιση. Κυρίως, ηλικίες θηλέων, ονόματα ή επώνυμα προσώπων εξ αγχιστείας, των οποίων γνωρίζουμε μόνο τη συγγενική σχέση, στοιχεία νεώτερων συμπατριωτών μας, που δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αρρένων, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας (έως το 1950), φωτογραφίες ή έγγραφα κτλ.

Εφ' όσον έχετε τη διάθεση και το υλικό, θα εκτιμούσαμε επ' αυτού τη συνεργασία σας. Αν διαθέτετε επιπρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες ή διορθώσεις, επικοινωνείστε απευθείας με τον ιστότοπο του χωριού, επιλέγοντας Επικοινωνία... Ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Διαχειριστή του ιστοτόπου...